همه هست آرزویم که ببینم ازتورویی چه زیان توراکه من هم برسم به آرزویی

محبوب رویایی ام می خواهم زیر باران نگاه تو به اذن تو تطهیر شوم از هرچه گفته ام وهر چه کرده ام

خرداد 88
4 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
16 پست
آذر 87
36 پست
آبان 87
20 پست
مهر 87
24 پست